VIŠE ZA MANJE… SVAKODNEVNO!

Kolačiće koristimo za oglašavanje i u statističke svrhe te za prilagodbu ponude vašim potrebama. U pregledniku možete promijeniti postavke u bilo kojem trenutku, prihvaćanjem ili odbijanjem nekih od datoteka. Ako koristite ovu web stranicu bez mijenjanja postavki preglednika, snimat ćemo i imati pristup podacima (kolačićima) u memoriji vašeg krajnjeg uređaja (računalo, mobilni telefon itd.) za već navedene svrhe. Više informacija možete pronaći u našim Pravilima o privatnosti.

Obavijest dobavljačima društva o obradi osobnih podataka


Voditelj obrade Vaših osobnih podataka

PEPCO CROATIA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11, OIB: 43416900320 („Pepco“).

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka

Pepco je imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se može kontaktirati za sva pitanja u odnosu na obradu osobnih podataka i izvršavanje prava na obradu podataka.

Ukoliko želite stupiti u kontakt sa Službenikom za zaštitu podataka, to možete učiniti putem:

Adrese: Službenik za zaštitu osobnih podataka Pepco Croatia d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb

Adrese e-pošte: dpo@pepco.eu

U koju se svrhu obrađuju Vaši osobni podaci?

Vaši se osobni podaci obrađuju u svrhu: pravilnog izvršavanja ugovornih obveza, uključujući komunikaciju, upite, naloge, narudžbenice, koji društvu Pepcu omogućavaju obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti, vođenja postupka vezanih uz pritužbe i prijave potraživanja, održavanja poslovnih odnosa, sprječavanja prevare, osiguranja sigurnosti IT sustava, osiguranja sukladnosti, utvrđivanja ili obrane od potraživanja.

Koliko će se dugo Vaši osobni podaci čuvati?

Vaši će se podaci obrađivati do raskida ili isteka ugovora sklopljenog između društva Pepco i Dobavljača, a nakon toga do isteka zastare za eventualna potencijalna potraživanja ili do isteka obveze čuvanja dokumentacije.

Koja je pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka?

Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je članak 6, stavak 1, točke b), c i f) Uredbe (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (“Opća uredba o zaštiti podataka”) – obrada je nužna u svrhu izvršavanja ugovora, postupanja skladu sa zakonskim obvezama Voditelja obrade, ili u svrhu ostvarivanja legitimnog interesa društva Pepco (vođenje poslovanja).

Izvor podataka i obveza pružanja podataka

Ukoliko nas kontaktirate za račun Dobavljača, obavještavamo Vas da je Vaše podatke društvu Pepco pružio Dobavljača u svrhu izvršenja navedenog ugovora. Ukoliko Vaše podatke pružate društvu Pepco izravno, takvo dijeljenje podataka je dobrovoljno, no neophodno za pravilno izvršavanje ugovora između društva Pepco i Dobavljača.

Kategorije podataka koji se obrađuju

Osobni podaci koji se pružaju društvu Pepco uključuju: ime, prezime, adresu elektroničke pošte, broj telefona, zanimanje i bilo koji drugi podatak koji se dobrovoljno pruža radi ugovornih zahtjeva.

Tko je primatelj Vaših osobnih podataka?

Vaši se podaci mogu prosljeđivati subjektima koji obrađuju osobne podatke na zahtjev društva Pepco, poput pružatelja IT usluga, pravnih savjetnika itd. Podaci se mogu također prosljeđivati subjektima koji su dio grupacije Pepco, kao i državnim tijelima koji imaju pravo pristupa podacima na temelju zakona. Vaši podaci se neće obrađivati automatiziranim putem niti će se koristiti za izradu profila.

Prosljeđivanje podataka izvan Europskog gospodarskog prostora

Vaši se podaci neće prenositi u treće zemlje koje se nalaze izvan Europskog gospodarskog prostora, kao ni međunarodnim organizacijama.

Koja su Vaša prava u odnosu na obradu osobnih podataka?

U odnosu na Vaše osobne podatke koje obrađuje Pepco, imate sljedeća prava:

  • pravo pristupa Vašim podacima, uključujući pravo na kopiranje takvih podataka,
  • pravo na ispravljanje Vaših podataka,
  • pravo na brisanje Vaših podataka (u određenim situacijama),
  • pravo podnošenja prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka u Hrvatskoj,
  • pravo na ograničenje obrade Vaših podataka,
  • pravo prigovora na obradu podataka,
  • pravo zatražiti prijenos podataka u slučaju automatizirane obrade